800
Алматыдан қоңырау шалу
Тел: 244-44-44, 250-00-00
Банкоматтар мен терминалдардың картасы
Филиалдар
№ п.п. Показатель / Көрсеткіш  / Indicator Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1 2 3 4
21 Проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений
Енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару проспектісі
1 дата государственной регистрации уполномоченным органом проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг или дата регистрации уполномоченным органом изменений и (или) дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента 05.02.2019  
эмиссиялық бағалы қағаздар шығару проспектісін уәкілетті органның мемлекеттік тіркеу күні немесе эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісіне өзгерістер не толықтыруларды уәкілетті органның тіркеу күні  
2 сканированный вариант проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента в формате PDF, зарегистрированного уполномоченным органом Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ"
эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісінің уәкілетті орган тіркеген PDF форматындағы сканерленген көшірмесі
3 сканированный вариант изменений и (или) дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента в формате PDF, зарегистрированных уполномоченным органом Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ"
эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісіне өзгерістер және (немесе) толықтырулардың уәкілетті орган тіркеген PDF форматындағы сканерленген көшірмесі
4 электронный вариант проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений Электронный вариант (с учетом изменений) проспекта выпуска ЦБ
эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісінің оған енгізілген өзгерістері және (немесе) толықтырулары ескерілген электрондық нұсқасы
При получении эмитентом от уполномоченного органа в течение одного рабочего дня нескольких зарегистрированных изменений и дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента допускается предоставление информации посредством представления эмитентом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким изменениям и дополнениям в проспект.
Эмитент бір жұмыс күні ішінде уәкілетті органнан эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары шығару проспектісіне бірнеше өзгерістер мен толықтырулар алған жағдайда, эмитенттің проспектіге енгізілген осындай бірнеше өзгерістер мен толықтырулар бойынша ақпаратты қамтитын бір өтінім ұсынуы арқылы ақпарат беруіне рұқсат етіледі.

 Бағалы қағаздар шығарылымының проспектісін сканерлеу (өзгерту)