800
Звонки из Алматы:
Тел: 244-44-44, 250-00-00
Карта банкоматов и терминалов
Филиалы и отделения
№ п.п. Показатель / Көрсеткіш  / Indicator Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1 2 3 4
2. Информация о выпуске акционерным обществом акций и других ценных бумаг
Акционерлік қоғамның акциялар мен бағалы қағаздарды шығаруы жөнінде ақпарат 
1 1 наименование органа, осуществившего регистрацию выпуска ценных бумаг Национальный Банк Республики Казахстан
бағалы қағаздар шығарылымын тіркеуді жүзеге асырған органның атауы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
2 дата регистрации выпуска ценных бумаг 20.12.2018  
бағалы қағаздар шығарылымын тіркеу күні  
2 1 вид объявленных к выпуску ценных бумаг Облигации  
шығаруға жарияланған бағалы қағаздардың түрі Облигациялар  
1.1 Выпуск облигаций в рамках облигационной программы Да  
Облигациялық бағдарламаның шеңберінде облигациялар шығарылымы  Иә  
2 Полное наименование объявленных к выпуску ценных бумаг (купонные облигации, простые акции и т.д.) купонные облигации без обеспечения
Шығарылған бағалы қағаздарды жариялаудың толық атаулары (купондық облигациялар, қарапайым акция және т.б.) купондық қамтамасыз етілмеген облигациялар
3 количество объявленных к выпуску ценных бумаг, шт. 100 000 000  
шығаруға жарияланған бағалы қағаздардың саны, дана  
4 идентификационный код (национальный идентификационный номер и (или) международный идентификационный код (ISIN) в случае если ценные бумаги были выпущены в соответствии с законодательством иностранного государства), присвоенный ценным бумагам KZP05M18E753  
бағалы қағаздарға берілген (ұлттық сәйкестендіру нөмірі және (немесе) бағалы қағаздар шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған жағдайда халықаралық сәйкестендіру коды (ISIN)) сәйкестендіру коды  
3 1 валюта выпуска облигаций KZT - Тенге  
облигацияларды шығару валютасы KZT  
2 номинальная стоимость облигаций, в валюте выпуска 100,00  
облигациялардың номиналды құны, шығарылым валютасында  
3 срок обращения облигаций, месяцы 18  
облигацияларды айналымға енгізу күні, айы  
4.1 номер облигационной программы E75  
облигациялық бағдарламаның нөмірі  
4 сканированная копия проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг акционерного общества Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ"
акционерлік қоғамның эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару проспектісінің сканерленген көшірмесі  Электрондық есептлілікке құжаттың сканерленген көшірмесі қосымша беріледі (қоса тіркеледі)
5 1 Было ли получено акционерным обществом разрешения Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган) на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства? Нет  
Акционерлік қоғам Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен (әрі қарай - уәкілетті орган) эмиссиялық бағалы қағаздарды шетелдік мемлекет аумағында шығару және (немесе) орналастыру жөнінде рұқсат алынды ма?  Жоқ  

WhatsApp :
+7 (707) 000 25 52
Нурбанк Bot :
+7 (747) 000 25 52